Att vi kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan, med fokus på energi- kemikalie- och transportområdet.

Att vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet och att agera i enlighet med denna policy.

Att vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet. Vi följer beställarens önskemål om miljöanpassade materialval och föreslår förbättringar om vi känner till sådana.

Att vi vid användning av underentreprenörer försäkrar oss om att dessa känner till och följer vår fastställda miljöpolicy.

Att vi och våra underentreprenörer har ansvar för att allt avfall källsorteras på byggarbetsplatsen i enlighet med beställarens och kommunens anvisningar.

Att vid misstanke att det finns miljöfarliga ämnen i något material, utöver det som anges i förfrågningsunderlag, genomförs dokumentation samt separat provtagning och analys.

Att vi strävar mot en minskad användning av fossila bränslen vid transporter i synnerhet vid transporter i stadsmiljö.

Att vårt miljöarbete ständigt förbättras.

Att vi öppet kommunicerar vårt miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete och deltar i externa initiativ som förbättrar vår kunskap och vårt arbete.

Att vi efter avslutade större uppdrag genomför erfarenhetsmöte för att tillvarata erfarenheter som en del i arbetet med ständiga förbättringar av vårt miljöarbete.