Att vi tillhandahåller tjänster och produkter i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Att kvalitetskraven på produkter och tjänster till kund är kända för alla och uppfylls.

Att lagar och förordningar som rör Wasa Rörs verksamhet följs.

Att kvalitetsarbetet är en del av vårt arbete där vi tar tillvara vår förmåga och kunskap. Om fel
uppstår tar vi tillvara den erfarenheten som en möjlighet till förbättring.

Att alla medarbetare känner till vår kvalitetspolicy och ansvara för att se till att kunden får sina
kundkrav tillgodosedda.

Att vi fortlöpande tillser att personalen är kompetent och engagerad.

Att vi ser till att personalen är informerad om och följer de krav och anvisningar som anges i lagstiftning, kvalitetsledningssystem och ingångna avtal.

Att vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa att alla arbetsuppgifter kan lösas med gott resultat och med korta ledtider.

Wasa Rörs verksamhet strävar efter att uppfylla kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Wasa Rörs kvalitetsarbete utvecklas genom ständiga förbättringar.